Örgütsel Dönüşüm

Örgütlerin küreselleşme olgusu içinde bilgi çağı ihtiyaçlarına uygun alarak rekabet üstünlüğünü sağlama ve devam ettirebilmeleri için, ‘’sürekli iyileşme, değişim, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi’’ konuları ile ‘’öğrenen örgüt’’ konularına dikkat etmeleri gerekmektedir.
Yönetim bilimi içinde öğrenen örgüt kavramı gündemimizi işgal etmektedir. Mc.Gill ve Slocum tarafından Öğrenen örgüt olabilmenin 4 aşaması olduğu ifade edilmektedir.

Öğrenen Örgüt

Bunlardan 1\’nci aşama olan bilen organizasyon, örgüt modelleri içinde en eskisidir. Bu organizasyonların en büyük özelliği, rasyonelliğe ve etkinliğe her şeyden çok önem vermiş olmaları ve standartlaştırılmış politikalara, prosedürlere, kurallara ve kısıtlamalara sahip olmalarıdır. (Tutar, 2001) Bu organizasyonlarda, insana önem verilmez, insanın kendini geliştirmesi ve yaratıcılığı önemsizdir, her şeyi yapmanın bir yolu vardır ve o yol bulunduğunda bir daha araştırmaya gerek yoktur. (Budak, 2004)
2\’nci aşama olan anlayan organizasyon, örgütsel olaylara ‘’en iyi’’ açıdan bakmayan, koşullara ve kişisel anlayış ve değer yargılarına bağlı olarak değişik ‘’iyi’’lerin olabileceğini vurgulayan organizasyondur. (Koçel, 2003)
Anlayan organizasyon çevresinde olup biteni daha açık bir şekilde anlamaya ve güçlü bir kültür oluşturmaya çalışan organizasyondur ve bilen organizasyonda var olan kurallara, politikalara ve düzenlemelere olan ilgi yerini insanlara olan ilgiye bırakır. (Naktiyok, 2004)
3\’ncü aşama, Düşünen organizasyonlar; sorunları bulmaya çalışan, yeni çözümler üretmeyi deneyen ve gelecekte doğabilecek sorunları bugünden bulmaya çalışan örgütlerdir. Ancak sadece sorunların belirlenmesi ve çözülmesi üzerinde odaklanma vardır. Sorunları doğuran nedenlerin belirlenmesi ve giderilmeye çalışılması yoktur. (Yazıcı, 2001)
Bu modelde, sorunları doğuran nedenlerin temeline inilmediği için aynı sorunlarla sürekli karşılaşılır. Öğrenme gerçekleşmediği için sorunlar kısa vadeli tedbirlerle çözümlense de  sorunlar tamamen ortadan kaldırılamaz.
4 ncü aşama olan Öğrenen örgüt aşamasında, bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarma yeteneğinde olması, edindiği tecrübeleri değişen çevre koşullarına uyum süreçlerinde kullanması bulunmaktadır. (Tutar, 2001) Bu aşama örgütsel öğrenmenin olduğu ve kurum kültürü haline geldiği seviyedir.

Öğrenen Örgütün Yaşamını Devam Ettirmesi

Günümüzde, örgütlerin öğrenme hızı kurumsal başarılarının bir başka kriteri haline gelmiştir. Eğer bir örgütün öğrenme hızı çevresel değişim hızına eşit ya da büyük olamaz ise örgütün yaşamını devam ettirmesi mümkün olamaz. (Budak, 2004)
Sonuç olarak, Öğrenen örgüt aşamasına gelmiş olan tüm örgütler, organizasyon dahilindeki görevlerin yerine getirilmesi için yürütülmesi gereken tüm faaliyetlerin yönetimi için değişime direnmez bizatihi değişimi kucaklayacaklardır. Bunu hayat geçirebilmek için, örgüt yapısı içinde, düşünme becerisi gelişmiş, muhakeme yol ve yöntemlerinde uygulama düzeyinde deneyime sahip bireylere gereksinim vardır.

Kaynaklar: 

Budak, G. ve Budak G.,2004’’ İşletme  ve Budak Gönül, İşletme yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 2004’’
Koçel, T.,1993,’’ İşletmelerde Kriz Durumlarında Yönetim Uygulamaları, Zaman Yönetimİ ve Kriz Yönetimi’’ Semineri, TÜSSİDE,26-28 Mayıs.
Naktiyok, A., 2004, ‘‘İç Girişimcilik’’ , Beta Yayıncılık, İstanbul.
Tutar H.,2000,’’ Küreselleşme sürecinde işletme yönetimi’’, Hayat Yayınları, İstanbul.
Yazıcı S., 2001 Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, Bursa.