Bilgi Çağında Spor Yönetimi

kitap-kapak-1

Bilgi Çağında Spor Yönetimi

Dünyamız büyük bir değişim içerisindedir. Spor endüstrisi de bu çağın kuvvetlerinden birisi olarak değişime ayak uydurma çabasındadır.

Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmiş olan dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ile sporu da içine alacak şekilde genişlemiş ve sektörel olarak hem üretim ve hizmet, hem de organizasyonel açıdan yeni bir pazar ortamı yaratmıştır.

Endüstri içinde sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. “Bugünkü dünyanın spor organizasyonlarında meydana gelen gelişmeler, teknolojik atılımlar ve içinde yaşadığımız bilgi çağı, simetriğin yanında asimetrik değişkenleri de dikkate almamızı zorunlu hale getirmiştir” çünkü rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.

Sportif İşletmeler açısından rekabet koşullarının ağırlaşması, bunun yanında tüketici bilincinin artması, insanların sadece aldıkları mal veya hizmetlerle değil, tüm hayatlarında kaliteyi aramaları ve değişik seçim halklarını kullanmaya dikkat etmeleri, hizmet sektöründe de başarılı olmanın yolunun iyi organize olmuş bir örgüt yapısı içinde sürekli kaliteli hizmet vermekten geçmesi gerektiğini göstermektedir.

Örgüt yapısı özellikle dinamik özelliklere sahip spor kulüpleri için hayati öneme sahiptir. Örgüt yapısının tasarımında da dikkate alınması gereken hususlar, organizasyon ilkeleri ışığında dikkate alınmalıdır. Günümüzde, başarıya ulaşmış örgütler, istikrarlı bir şekilde bilgi yaratan, bu bilgiyi örgütün tamamına yayan ve yenilik yaparak bu bilgiyi yeni teknolojilere, ürünlere, hizmetlere, faaliyetlere ya da süreçlere dönüştürenler olmaktadır. Sportif işletmelerin bugünün yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kendilerini güncel tutarak rekabet güçlerini artırabilmeleri, bilgi alanlarını genişletmelerine, sürekli iyileşme ve gelişmeye, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi ile öğrenen örgüt aşamasına doğru gelişmesine bağlıdır.

Bilgi çağının dinamik yapısı, çevreye ve değişime hızla reaksiyon gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Çevreye çok duyarlı olan ve ondan en hızla etkilenen spor kulüplerinin, Sportif fonksiyon alanlarının birbirinden çok farklı olması; lider personeli, muhakeme–inisiyatif ve liderlik açılarından hassas, belirsiz ve karmaşık durumların içine yönlendirecektir. Sportif organizasyon liderlerini bekleyen en önemli işlev “karar verme” olacaktır.

Belirtilen koşullar çerçevesinde görev yapacak liderlerin, “karar verme” fonksiyonu sonucunda en etkin hasılaya ulaşması için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir. Bilhassa Profesyonel spor adamlarının üzerinde en fazla düşündükleri kavramlar olan “Rakip” ve “mücadele” değerlendirmeleri; bilinemeyen ve öngörülemeyen bir geleceğin baskısı altına girmiştir. Spor endüstrisinde aktif görev yapacak liderlerin, sportif alanın değişen karakterine, özellikle hızlı temposuna uyum sağlayabilmesi için çok yönlü vasıfları bünyesinde bulundurması gerekmektedir. Bu kapsamda, geleceğin profesyonel spor örgütleri, çok boyutlu
düşünebilen, belirsizlikler ve beklenmedik durumlara süratle reaksiyon gösterebilen ve karar verirken muhakeme süreçlerini doğru kullanabilen liderlere ihtiyaç duyacaktır.
Bu kitap, sportif organizasyonların bütün fonksiyon sahalarında ve her kademesinde görev alan/alacak lider personeli; bilgi çağı örgüt yapısı ve yönetim ilkeleri ışığında, muhakeme yeteneğini kullanarak, kurumsal problemlere çözüm bulabilmek için sahip olması gereken liderlik nitelikleri ile muhakeme teknik ve yöntemleri konusunda bilgilendirmek maksadıyla
yazılmıştır.
Kitabın birinci bölümünde, bilgi çağı örgüt yapısı ve ihtiyaç duyduğu insan tipi ile Spor Endüstrisi hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, ikinci bölümde spor kulüplerinde örgüt tasarımı ve yönetimi üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde, kulüp fonksiyon alanları ve yönetimi konularına yer verilmiş, son bölümde ise liderlerin ihtiyaç duyacağı muhakeme yöntemleri ve teknikleri hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.

Bu kitaba ait bilgiler çağdaş bir kulüp yapılanması için örgüt yapılarında ve düşünme modellerinde bir devrim niteliğinde değişimi başlatması hedefine yöneliktir ve bunun için sportif örgütlerde öğrenen organizasyon yapısı bizim için ulaşılması gereken temel hedef olmalıdır.