Bilgi Çağında Spor Yöneticiliği

Dünyamız büyük bir değişim içerisindedir. Spor endüstrisi de bu çağın kuvvetlerinden birisi olarak değişime ayak uydurma çabasındadır. Küreselleşmenin  etkisiyle  ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmiş olan dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ile sporu da içine alacak şekilde genişlemiş ve sektörel olarak hem üretim ve hizmet, hem de  organizasyonel   açıdan yeni bir pazar ortamı yaratmıştır.

Endüstri içinde sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. “Bugünkü dünyanın spor organizasyonlarında meydana gelen gelişmeler, teknolojik atılımlar ve içinde yaşadığımız bilgi çağı, simetriğin yanında asimetrik değişkenleri de dikkate almamızı zorunlu hale getirmiştir.” Çünkü rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.

Sportif İşletmeler açısından rekabet koşullarının ağırlaşması, bunun yanında tüketici bilincinin artması, insanların sadece aldıkları mal veya hizmetlerle değil, tüm hayatlarında kaliteyi aramaları ve değişik seçim halklarını kullanmaya dikkat etmeleri, hizmet sektöründe de başarılı olmanın yolunun iyi organize olmuş bir örgüt yapısı içinde sürekli kaliteli hizmet vermekten geçmesi gerektiğini göstermektedir.

Örgüt yapısı özellikle dinamik özelliklere sahip spor kulüpleri için hayati öneme sahiptir. Örgüt yapısının tasarımında da dikkate alınması gereken hususlar, organizasyon ilkeleri ışığında dikkate alınmalıdır. Günümüzde, başarıya ulaşmış örgütler, istikrarlı bir şekilde bilgi yaratan, bu bilgiyi örgütün tamamına yayan ve yenilik yaparak bu bilgiyi yeni teknolojilere, ürünlere, hizmetlere, faaliyetlere ya da süreçlere dönüştürenler olmaktadır.

Sportif işletmelerin bugünün yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kendilerini güncel tutarak rekabet güçlerini artırabilmeleri maksadıyla,  bilgi alanlarını genişletmelerine, sürekli iyileşme ve gelişmeye, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimine, ve öğrenen örgüt aşamasına doğru gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bilgi çağının dinamik yapısı, çevreye ve değişime hızla reaksiyon gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Çevreye çok duyarlı olan ve ondan en hızla etkilenen spor kulüplerinin, Sportif fonksiyon alanlarının birbirinden çok farklı olması; lider personeli, muhakeme-inisiyatif ve liderlik açılarından hassas, belirsiz ve karmaşık durumların içine yönlendirecektir.

Sportif organizasyon liderlerini bekleyen en önemli işlev “karar verme” olacaktır. Belirtilen koşullar çerçevesinde görev yapacak liderlerin, “karar verme” fonksiyonu sonucunda en etkin hasılaya ulaşması için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir. Bilhassa Profesyonel spor adamlarının üzerinde en fazla düşündükleri kavramlar olan “Rakip ” ve “mücadele” değerlendirmeleri; bilinemeyen ve öngörülemeyen bir geleceğin baskısı altına girmiştir.

Spor endüstrisinde aktif görev yapacak liderlerin, sportif alanın değişen karakterine, özellikle hızlı temposuna uyum sağlayabilmesi için çok yönlü vasıfları bünyesinde bulundurması gerekmektedir. Spor endüstrisi içinde spor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi, belirsizlikler ve beklenmedik durumlarda süratle reaksiyon göstermeyi gerektiren niteliğiyle, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyacaktır.